Молитвы блаженной Ксении Петербургской с ударениями

АдминистраторОсновы православия, Святая

К святой обращаются за помощью в устройстве семьи, решении житейских проблем, излечении от болезней. Благовещенцы также молятся ей о скорейшем завершении строительства храма в ее честь.

Тропарь блаженной Ксении Петербургской, глас 7

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/
безсме́ртныя трапе́зы ны́не
наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым
безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием
кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./
Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи
стяжа́вшая, Ксе́ние блаже́нная,/ моли́
Христа́ Бо́га//изба́витися нам от вся́каго
зла покая́нием.

Кондак блаженной Ксении Петербургской, глас 3

Днесь све́тло лику́ет град свята́го
Петра́,/ я́ко мно́жество скорбя́щих обрета́ет
утеше́ние,/ на твоя́ моли́твы наде́ющеся,
Ксе́ние всеблаже́нная,// ты бо еси́ гра́ду
сему́ похвало́ и утвержде́ние.

Величание блаженной Ксении Петербургской

Велича́ем тя,/ свята́я блаже́нная ма́ти
на́ша Ксе́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/
ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га н́ашего.

Молитва блаженной Ксении Петербургской

О, свята́я всеблаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под кро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозорли́вости и чудотворе́ния от Бо́га прия́ла еси́ и под се́нию Всемогу́щего поко́ишися.
Ны́не Свята́я Це́рковь, я́ко благоуха́нный цвет, прославля́ет тя: предстоя́ще на ме́сте погребе́ния твоего́, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти, су́щей с на́ми, мо́лимся ти: прии́ми проше́ния на́ша и принеси́ их ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, и на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние, предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных, помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том Свята́го Креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, о́троки и отрокови́цы в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им дарова́ти; боля́щия и неду́гующия исцели́, семе́йным любо́вь и согла́сие низпосли́, мона́шествующим по́двигом до́брым подвиза́тися удосто́й и от поноше́ний огради́, па́стыри в кре́пости ду́ха утверди́, наро́д и страну́ на́шу в мире и безмяте́жии сохрани́, о лише́нных в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́йн умоли́: ты на́ша наде́жда и упова́ние, ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние возсыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Версия для печати (PDF)